Podstata Univerzálních zákonitosti veškerého tvoření aneb jak se jednou pro vždy osvobodit od disharmonie a s ní souvisejících depresí.


Veškeré myšlenky v sobě vždy obsahují specifickou vůli a touhu svého tvůrce, které jsou do jednotlivých myšlenkových forem, čili energií vtištěny a to ve formě specifických frekvencí - vibrací. Tato specifická, frekvencemi uložená a i oživená zadání, čili vůlí (Jang - projekční energií) a touhou (Jin - gravitační energií) naprogramovaná energie živých myšlenkových forem začíná v sobě (svou tvůrčí podstatou zadaného a nezměněného programu) postupně vytvářet natolik silná silová pole, že začínají rozkmitávat - aktivovat i jiná, frekvenčně podobná silová pole.


Tím se tyto frekvenční stejnorodá pole čili frekvenčně podobné, stejnorodé myšlenkové formy, vize - programy, začínají navzájem přitahovat a propojovat se spolu natolik, až se z nich přes subatomární částice atomy a molekuly nakonec vytváří veškeré věci, Bytosti a následně, díky dalším přitažlivým procesům i události.


Toto propojení se souznícími frekvencemi (a splnění požadavku touhou&vůlí vloženého) vytváří satisfakci - uspokojení, čímž se vybíjí - anuluje energetický náboj té které specifické vůle a touhy, čili programu, jenž byl tvůrci do každé myšlenkové formy původně uložen. Tato nekonečná hra dvou tvořivých navzájem se přitahujících sil (energií Jin - touha a Jang - vůle, aktivovaná tvořivými vědomími) je podstatou veškerého tvoření,tedy i tvoření veškerých věcí, Bytostí i události, které pak vytváří iluzi - zdání plynoucího času!


Veškeré dění jsou tedy ve své podstatě jen tvůrčí myšlenky aktivních - tvořivých vědomí, které svou vůlí a touhou štěpí - polarizují duchovní prasvětlo (plazmovou nepolarizovanou energetickou esenci Univerza) na energii Jin a Jang, které pak svými, vzájemně na sebe působícími přitažlivými silami vytváří naprosto vše v existenci a to dle dané myšlenkové předlohy, čili dle vložených plánů - programů, které jsou v těchto myšlenkových formách - vizích svými tvůrci vložené. Z toho vyplývá,že světlo, čili vědomí nemůže ani stárnout ani onemocnět (jelikož energie ani nestárne ani nemůže být nemocná) a to do té doby, dokut mu/jí to program v něm uložený neumožní.


Uvědomte si proto, že naprosto vše čemu v hlouby své duše (na podvědomé úrovni bytí) doopravdy věříte, se následně projevuje i navenek jako Vaše osobní skutečnost - pravda, ale jen domnělá, kterou lze změnou osobního přesvědčení - víry kdykoliv dle libosti opět změnit tak, jak si kdo jen přejeme a to dle nového subjektivního - osobního přesvědčení.


Přeprogramujte proto své vnitřní přesvědčení ve víru pevného zdraví, štěstí, nadbytku, harmonie se vším v existenci (a cokoliv dalšího si jen přejete) a přestaňte si už jednou pro vždy ubližovat svými disharmonickými myšlenkami, přitahujícími k sobě frekvenčně - kvalitativně odpovídající disharmonické věci a události.


Jakmile toto člověk pochopí a začne si uvědomovat, že naprosto vše v existenci jsou jen zkrystalizované myšlenkové formy, tedy Vědomí, čili duchovní pra-světlo rozštěpené - polarizované na energii Jin & Jang (které dle přání svých tvůrců jen tzv. zamrzlo do zdánlivě pevné formy, tvořící tím čas a prostor) tak zjistí, že i jejich osobní a kolektivní osud tohoto časoprostoru leží pouze a jen v jeho/jejich rukou, neboť čemu člověk ve svém nitru doopravdy věří, to také naprosto vždy projekcí svých myšlenek (krystalizujících za určitých podmínek do hmotných věcí a událostí) tvoří.


Více o podstatě veškerého tvoření najdete na: www.trefy.cz/energieducha

Návod na to jak si začít tvořit ráj na zemi najdete na: www.trefy.cz/tajemstvitvorenirealitV Univerzu je vše se vším propojeno světelnými vlákny, neboť naprosto vše je tvořeno fokusem aktivního zaostřeného vědomím, čili světla, které vždy vysílá část svého osobního Já - duši do toho co stvořilo a tvoří. Toto vědomí je tedy samo o sobě živé, neboť obsahuje nejen informace (kódy tvoření) ale i osobní, specifické frekvence (vyvolávající odpovídající po-city), které vdechují život do naprosto všeho co tvoří. Z toho důvodu je také každá, byť i pouhá nehmotná myšlenková forma v podstatě živou bytostí (i zdánlivě neživé věci, jako je např. kámen), neboť vždy obsahují část vědomí svého tvůrce.


Vše stvořené je přes čakry světelnými vlákny propojeno se svým osobním tvůrcem (ze kterého nové stvoření většinou čerpá energii, jelikož jiný zdroj energie nezná) a ten je světelnými vlákny zase propojen se svým vlastním, ale vyšším Já (ze kterého čerpá energii také) a tak to jde postupně dál - výš, až do nejvyššího vědomí - Inteligence celého Univerza, kterým je centrální slunce všech vesmírů.


Toto centrální slunce - aktivní Vše-Vědomí dodává přes jednotlivé nižší kvantové úrovně vědomí - slunce, (frekvenčně nižší úrovně Bytí) svou životadárnou energii do veškerého stvoření a všeho stvořeného, čili až dolu do dvourozměrných světů, které jsou tvořeny myšlenkami bytostí stejných a podobných jako jsou lidé.


Činnostmi, myšlenkovými pochody a emocemi se tato životadárná energie ze všeho stvořeného zase vyzařují a přes světelná vlákna se pak opět vrací zpět do příslušné kvantové úrovně Bytí, na kterou je stvoření či bytost kvalitou svých osobních frekvencí momentálně napojena. (Záleží na charakteru, povaze a momentální náladě každé bytosti, jelikož to rozhoduje o tom, které čakry jsou u ní momentálně otevřené - aktivní)..Takto je tedy zaručena neustálá cirkulace energie, čímž jedno aktivuje a i frekvenčně vyživuje a oživuje druhé.


Vzestupné, kvantové úrovně vědomí se od sebe liší stále vyšším, více harmonickým kmitočtem svých frekvencí - citů (vyvolávající pocity blaženosti) a kvalitou obsahu informací.Nejvyššími frekvencemi jsou harmonické vibrace Absolutna, což jsou frekvence lásky, které obsahují souhrn naprosto všech překrásných pocitů, které kdy kde existovaly, existují a mohou v různých dalších kombinacích existovat. Proto ti co si začínají uvědomovat existenci těchto harmonických frekvencí lásky a jejich blahodárné účinky, začínají lnout k dobru - harmonii, čímž si touto osobní dobrotou otevírají svá srdce - 4tou čakru a tak začínají prožívat dlouhotrvající pocity blaženosti, které v nich tyto harmonické frekvence srdce - lásky (citové podstaty nejvyšší inteligence Univerza) vyvolávají.


Více na: www.trefy.cz/vesmirneperpetummobile a na: www.trefy.cz/MAKROmikrokosmos

Každá pravda je relativní, více na: www.trefy.cz/iluzepravdyDavidova hvězda - Merkaba Jin & Jang přijímač & vysílač duchovného vědomí - prasvětla,

ze kterého je v Univerzu naprosto vše zkonstruované.


Vstup na hlavní menu – rozcestník na zajímavosti, zábavu a různé výhody a slevy: http://www.trefy.cz/menu/index.htm