Zpět na: www.trefy.cz/eter

 

"Vesmírné lety ve starověku" - kniha od Ericha von Danikena

Autorův názor - Ve svých dosavadních jednadvaceti knihách jsem se zabýval mimozemšťany, oněmi tajuplnými E.T., kteří naši starou dobrou Zemi navštívili už před tisíciletími. Já vím, že se můžeme přít skoro o všem, o možnosti či nemožnosti vesmírných letů v daleké minulosti stejně jako o výkladu archeologických nálezů. Jenom o jedné věci se přít nemůžeme: o existenci "Svatých" spisů. Na těchto spisech je pozoruhodné, že mnoho z nich je sepsáno v první osobě, tedy očitými svědky a to nás přivádí do úzkých. Mohli bychom zaujmout názor, že autory těchto svatých spisů byli kazatelé - třeba i blouznivci své doby. Vypovídají však o tom, že k nim promlouvali jacísi "učenci z oblak", líčící své zážitky (ve formě Já), které prožili prostřednictvím těchto nebeských učenců. Má to být pouhá fantazie? "Dost" - odporuje věřící - "texty nejsou vymyšlené, autoři to všechno prožili". Ale kdo to tedy k nim promlouval? Kdo se zjevoval v dýmu, v ohni a s hlukem? S koly, s křídly, disky? "Pán Bůh - kdo jiný" - odporuje věřící.

Autor - Já sám jsem silně věřící člověk. Já vím, že existuje úžasná tvůrčí sila - duch Boží. Ale ten "Bůh", kterého mám na mysli (kosmická energie vesmírného vše-Vědomí), ten nemá zapotřebí, aby se proháněl v nějakém vozidle, které čoudí, stoupá, klesá, páchne, které má kola s disky a ještě hřmotící křídla. Když to tedy nebyl Pán Bůh, který promlouval k našim předkům, kdo nám ještě zbývá? (Různé Bytosti, od vysoce technicky pokročilých, které se nad pozemšťany povyšovali a hráli si na různé vladaře, jež své "poddané" využívali pro své osobní zájmy, až po ušlechtilé spirituální Bytosti, které učili lidstvo éterickou - duchovní podstatu vesmíru a jeho zákonitosti). V této knize jsem moderně a srozumitelně vyložil dva důkazy ze Starého zákona. Přál bych si, aby moji čtenáři byli jako já: věřící, ale ne lehkomyslní! (Vřele Vám doporučujeme přečíst si různé, velice inspirativní knihy od tohoto autora. Též Vám doporučujeme přečíst si knihu Poslové Úsvitu - od Barbary Marciniak. Tato kniha objasňuje nejrůznější důvody návštěv naší planety - různými vesmírnými civilizacemi).

 

Tajemná Nauka džinistů. Džinismus je staré řádové náboženství Indie, které se zmiňuje o starověkých bozích – učitelích lidí. Současné poznání tedy nacházíme již ve svatých knihách džinismu, který má také hluboké poznatky o číslech s rozvinutou astrofyzikou. Velké množství starodávných knih džinismu zmizelo, ale i v tom, co zůstalo, se můžeme dočíst o mimořádných věcech – například jak dělat takzvané zázraky, jak měnit rostliny a kovy, jak se přemisťovat prostorem a jak do jiných dimenzí. Po zmizení většiny knih se v nich obsažené poznání předávalo ústně. Prvním patriarchou džinismu byl Rišabha, jenž na zemi přišel před osmi miliony čtyřmi sty lety a byl to dlouhověký gigant. Jednadvacátý patriarcha po něm se jmenoval Arištameni, žil tisíc let a jeho vzrůst dosahoval deseti délek luku. Další patriarchové již žili kratší dobu a vzhledem připomínali současné lidi. Je zajímavé, že tendence zkracování života našich božských (kosmických) předků je zřetelná i v jiných náboženstvích. Božští králové Sumérů žili zpočátku tisíciletí, avšak jejich nástupci, kteří se mísili s obyčejnými lidmi, žili stále kratší dobu. O tom hovoří i biblický příběh o Metuzalémovi. Je obtížné v dnešní době posoudit, zda je tato tendence výsledkem jednoho zdroje mýtického podání, které se rozšířilo nebo ve starých časech na naši planetu přišly “dlouhověké“ bytosti a mýty tuto skutečnost jen zaznamenaly. Džinisté mají široké znalosti o astrofyzice, rozměry vesmíru povařují za měřitelné, tvrdí, že Zemi pokrývají tři vrstvy o různé hustotě, přičemž první má hustotu vody, druhá větru a třetí slabého Větru. Výš je podle džinistů jen prázdnota. Nynější věda tvrdí něco podobného: zemi obklopuje atmosféra, troposféra s kyslíkem a dusíkem a stratosféra, výš je meziplanetární prostor – prázdno. Ve starodávných textech džinismu nacházíme také informace o kosmu, které vědci považovali za výmysl – dokud je nové objevy nepotvrdily. Džinistické učení rozlišuje substance viditelné, které podléhají dekadenci a neviditelné, které vším pronikají a jsou věčné. Proto při smrti těla informace, které se týkají daného člověka, jeho myšlenek a činů  - emocí, nadále existují. Pokračují na bázi elektromagnetického pole, jež je uložené v éterické –  “duchovní“ energii, která tyto informace o osobnosti uchovává. Je to překvapující tvrzení, jestliže vezmeme v úvahu to, kde jsme si tuto skutečnost přečetli, protože  v našem věku vznikla idea pole až na přelomu 19. A 20. století, ve snaze vysvětlit neshody týkající se složení atomu. Nejnovější koncepce stavby základních “cihel“ hmoty předpokládají existenci kvantového pole pronikajícího naprosto celým vesmírem. Rozpad hmoty tedy znamená jen návrat k výchozímu základu – “duchovnímu“ stavu. Nic nehyne, ale pouze mění svůj stav, včetně psychické energie našich myšlenek, citů a emocí. Naše osobní vědomí je tedy jenom speciálním stavem mysli, ze kterého krystalizuje věrná fyzická kopie myšlenkové představy a víry o sobě samém. V džinistických knihách se dočteme, že éra, v níž žijeme, měla svůj počátek v roce 600 před Kristem, kdy se narodil prorok Mahavir, který byl královským synem narozeným z panny, jež byla oplodněna nebeskými bytostmi. Džinisté čekají na svého Mesiáše, jenž slíbil, že se vrátí, ale na rozdíl od křesťanů, muslimů nebo židů se nebojí pekla, které čeká všechny nevěřící. Vědí totiž, že svět nikdy neskončí, nanejvýš začne nová éra vesmírné hry, v níž jsme sotva pěšci. Jak tvrdí, toto poznání jim předali jejich božští učitelé.

 

Kdo je autorem Bible? Stále častěji se Bible studuje pomocí počítačových programů. Přestože to nedává logický smysl, že by nám tak stará kniha měla vydat svoje tajemství až v éře počítačů, zdá se, že je to pravda. Dva izraelitští badatelé, dr. Katz a dr. Wiener, tvrdí, že odhalili tajemství Bible. Doposud se předpokládalo, že autorů Bible bylo více, ovšem podle výpočtů Katze a Wienera Bibli napsal „Bůh“ Mojžíšovou rukou. Samozřejmě se našlo hodně odpůrců této teorie, kteří tvrdí: Pokud by Bible vznikla jako „Boží objednávka“, jak by se dalo vysvětlit, že se v ní od začátku nehovoří o Elohimovi, ale o Elohimech, kteří se rozhodli stvořit lidi ke svému obrazu? Pátrejme tedy po tom, kdo Elohimové bili a zda se mohli ztotožňovat s Bohem. Několik světových kapacit se shodlo na tom, že “Elohimivé“ byli lidé, či bytosti obdařené zvláštními vlastnostmi a že nepocházeli z této planety. Byli to tedy mimozemšťané? Vypadá to již tak, že při kolébce lidstva stáli mimozemšťané! Možná, že se „Elohimové“ svého díla lekli a tak lidstvo z  “ráje“ „vyhnali“. Kdo však stál za vznikem Elohimů? (Andělé)!? Bible, aneb soubor posvátných knih o Božím zjevení, souhrnně též zvaný Písmo svaté, vznikla mezi 11. stoletím před Kr. a 2. stoletím n.l. Starý zákon obsahuje zejména zjevení Izraelitům, jehož liturgie užívají ze 45 knih Starého zákona pouze 39 - ty pak tvoří hebrejskou Bibli. Nový zákon obsahuje 27 knih, z nichž nejznámější a pro křesťanskou liturgii nejvýznamnější jsou 4 evangelia, jež podávají svědectví o umučení a spasení Ježíše Krista. Do staroslověnštiny překládali Bibli Cyril a Metoděj. Staročeský překlad ze 14 století se dochoval ve čtyřech rukopisech: v Bibli Leskové, Hlaholské,Olomoucké a Litoměřicko-třeboňské. Známí je překlad pořízený Českými bratřími, šestidílná Kralická Bible, Katolickým protějškem jí je Bible Svatováclavská.

 

Vyobrazení na videu odhaluje skutečně mnoho zajímavostí, přestože to je popsané v angličtině: U F O's We would have to be seeing these things! - https://www.youtube.com/watch?v=mqTep259L4kDVOJÍ  PARADIGMA  EVOLUCE  ČLOVĚKA

DVOJÍ  PARADIGMA  EVOLUCE  ČLOVĚKA

Hermes Trismegistos: Člověče, tvůj domov není na Zemi, ale ve Světle!

 

V posledním desetiletí se objevuje řada informací získaných převážně chanellingem, které se zabývají problémem struktury DNA (deoxyribonukleová kyselina) a jejich zdroj lze s jistotou pravděpodobností vysledovat do těsné blízkosti siriánské civilizace, se kterou vládní a vojenské kruhy USA tajně navázaly diplomatické styky. Jelikož skutečné zájmy Sirianů jsou zcela neprůhledné, nelze vyloučit ani jistou tendenci k dezinformaci a vědomému zkreslení některých historických událostí. (cílené dezinformace vládnoucí „elity“ řízené z pozadí světových vlád )

Siriané tvrdí, že genetický vzorec původního lidstva, na jehož evoluci se oni údajně podíleli jako lidstvo třetí a čtvrté kalpy, je založena na dvanáctivláknové DNA a současné lidstvo mající v chromozonech pouze dvouvláknovou DNA má být údajně produktem degenerace jimi vytvořeného původního dokonalého genomu. (více světla začne opět tvořit složitější DNA a tak jim nezbývá než poodhalit část pravdy) Tvrdí, že jejich současné experimenty s lidstvem sledují obnovu původního genetického vzorce člověka, založeného opět od počátku na dvanáctivláknové DNA. Lidstva „Prvního plánu“ stvoření člověka (lidstva třetí a čtvrté kalpy) skutečně mohla mít jiný genetický vzorec založený na více než dvouvláknovém DNA, ale věda dosud nenalezla u fosilií či u mumií ani náznak existence jiné než dvouvláknové. Může to být způsobeno rozpadem vnitřní vazby DNA během desítek tisíc let, ale stejně tak může připadat v úvahu i řízená dezinformace Sirianů. Zatím o tom rozhodnout nelze. Domnívám se, že ve starých manuskriptech popisované nadlidské vlastnosti a schopnosti lidí třetí a čtvrté kalpy by mohly mít původ v jiném genetickém vzorci, ale nemusí to nutně být hned dvanáctivláknová šroubovice.

Přístup Sirianů k tomuto problému představuje zároveň modelový filozofický vzorec evoluce lidstva, neboli prvé paradigma evoluce člověka, založené na dlouhém a duchovně naplněném životě v hmotném těle s co nejmenším počtem inkarnací. Jenže na příkladu Atlanťanů, kteří do skupiny lidstva Prvního evolučního plánu náleželi, se ukazuje, s jakými problémy se jejich dlouhověká civilizace setkávala. (díky genetické manipulaci) Údajně dlouhá doba života (běžně kolem 1 000 let) s sebou nesla větší četnost genetických mutací majících vesměs degenerativní charakter, takže jejich potomci, k nimž náleží patrně i Siriané, měli a mají vážné problémy s vlastní generativní reprodukcí v důsledku ztráty plodnosti a jsou postihováni nepříjemnými degenerativními procesy kůže, tkání i zažívacího ústrojí, které se snaží potlačit častými lázněmi v prokysličené krvi savců a lidí. To je hlavní důvod, proč je po celém světě tolik případů cattle mutilation (mrzačení dobytka) s dokonalým odkrvením zvířecích těl.

Je zřejmé, že mutacemi vyvolaný genetický úpadek genomu se musí nutně projevit i na chování, jednání a myšlení takto postiženého člověka, což případ genetické degenerace Atlanťanů dost přesvědčivě dokládá. Lidstvo Druhého plánu stvoření člověka (lidstvo páté kalpy) se vyvíjí dle zcela odlišného principu druhého paradigmatu evoluce člověka, založeného naopak na krátkém životě a velkém počtu inkarnací, protože každá inkarnace znamená pro lidskou bytost získání nových cenných zkušeností, nezbytných pro jeho duchovní evoluci a krátký život podstatně omezuje negativní vliv mutací na lidský genom. Stvořitel spolu s “Moudrými Draky“ dospěli k názoru, že pobyt člověka v hrubohmotné třetí dimenzi by neměl být delší, než je nezbytné, protože představuje obrovskou zátěž pro samu duchovní podstatu člověka. To je důvod, proč v současnosti dochází k celkovému urychlení evoluce a hovoří se o blízkém kvantovém skoku lidského vědomí do světa (dimenze) vyššího a dokonalejšího vědomí.

Střet mezi prvním a druhým paradigmatem evoluce lidstva se v podstatě kryje se střetem duchovních bytostí levého křídla (Lhamayinů) a pravého křídla Lháů, andělů) v postoji k záměru Stvořitele s člověkem páté kalpy. Biblické legendy se zmiňují o odporu andělů vůči rozhodnutí Boha stvořit nového člověka, (člověka páté kalpy) kterému Bůh hodlal věnovat dar tvořivé svobodné vůle umožňující ničím a nikým neovlivněné rozhodování. Tím byl člověk, nesoucí v sobě sekvenci samotného Boha, postaven nad dosud stvořené bytosti nemající ani božský původ ani svobodnou vůli. Podle Kabaly, andělé pravého křídla berijatického a jeciratického pilíře stvořeného světa porozuměli podstatě a cíli nového plánu a uznali jej za správný. Velká skupina andělů se ale postavila za Satanaela, který odmítl připustit možnost, že nový člověk bude postaven výše a blíže Bohu než on a bude obdařen postavením a pravomocemi, které on nikdy nezíská. Tito Satanaelovi stoupenci(Padlí andělé) vytvořili levé křídlo beriatického a jeciratického pilíře stvořeného světa, odmítli Boží plán stvoření nového lidstva a od té doby vyvíjí činnost všemožně zpomalující, poškozující a kazící snahy lidí o vlastní pozvednutí vědomí k Bohu. Kabala k tomu má následující komentář: “Jedině člověku bylo dáno privilegium volby, žádná jiná bytost nahoře či dole nemůže mít svoji vlastní vůli. Všechna ostatní stvoření musí setrvávat ve své vlastní roli a určené dimenzi, pouze člověk se může pohybovat nahoru nebo dolů a procházet tak horními i dolními dimenzemi stvořeného světa“(astrální světy)

Podvojné působení čelních mocností levého křídla, Lucifera a Satana (Ahrimana) na nové lidstvo, sledovalo přetnutí jeho duchovního spojení s duchovními dimenzemi Dhyan Chohanů-Elohim (nad astrálem) a Stvořitele, aby bylo zbaveno ochrany svých duchovních rodičů. Člověk páté kalpy byl utvrzován v soběstačnosti a neohraničených možnostech svého rozumu, byla podporována jeho pýcha, egoismus a strach před smrtí, aby člověk pojal hmotný svět třetí dimenze za jedinou možnost své existence, takže po smrti by se reinkarnoval, v důsledku setrvávající duchovní slepoty, opět do nejnižšího postavení ve světě hmoty.             (1)

 

Osobní úděl člověka není spojen pouze s jediným životem v hmotném těle, ale je souvislou řekou Poznání protékající mnoha minulými a mnoha budoucími životy, která se nakonec vlévá do moře Božské Trojice. Člověk svou vůli uplatňuje ve volbě při kterém břehu a jak rychle popluje, popřípadě se může rozhodnout i plout proti proudu, než se dospěje k poznání, že skutečným cílem je moře-Absolutno, v němž se naplní jeho božská podstata. Karma pak představuje břehy této řeky, délku a rychlost jejího toku i rozložení vedlejších ramen v její deltě. O počtu převtělení, (reinkarnací, gilgulim) jimiž musí člověk od pramene k ústí řeky Poznání projít, ale rozhoduje člověk sám, dle své svobodné vůle! To je podstata druhého paradigmatu evoluce člověka. Evoluce člověka čtvrté kalpy podle prvého paradigmatu též stále pokračuje a civilizace, jichž se týká, dosáhly již čtvrté.dimenze s nižším tlakem hmoty (jemnohmotnější dimenze) a náleží k lidstvům Královské dynastie Lyry, Vegy, Orionu a Siria. Vůči lidstvu páté kalpy, existujícím dosud ve třetí hmotné dimenzi, jsou technicky i duchovně pokročilejší, neboť jsou mnohem starší, ale větší část lidstva páté kalpy je má brzy předstihnout, neboť uskuteční kvantový skok vědomí do páté dimenze (horní úrovně astrálu) a ti s nejvyspělejším vědomím vkročí přímo do šesté dimenze. (duchovní světy-které jsou až nad astrálními) Do čtvrté dimenze časem postoupí ta část lidstva páté kalpy, která si oblíbila existenci v hmotné formě a hodlá v ní nadále setrvat, což se zdá být větší díl reinkarnovaných Atlanťanů.

Je zajímavé, když se tyto vesměs chanellingové informace konfrontují s výsledky studia progresivní hypnózy. Tuto metodu objevila dr. H. Wambachová v rámci studia hypnotické reinkarnační terapie. Po smrti H. Wambachové v její práci pokračoval její bývalý pacient, který se na progresivní hypnózu specializoval. Výsledky společného studia vložil do své knihy Mass Dreams of the Future. H. Wambachová sama uskutečnila několik seminářů, při nichž do budoucnosti kolektivně cestovalo svým vědomím (astrálním tělem) v čase celkem přes       2 000 lidí. (temporalnautů) Později za spoluúčasti prof. Sprinkla a Ch. B. Snowa, bylo do budoucnosti, na pracovních seminářích, přeneseno vědomí dalších více než 2 800 lidí Z toho počtu asi 500 temporalinautů vstoupilo do období let 2 100 - 2 300, ostatní porůznu do budoucnosti mezi roky 1 980 - 2 100. Pouze několik duchovně vyspělých jedinců bylo odesláno do období 2 500 - 2 800 protože jejich zprávy se vymykaly běžnému chápání. V té době žijí totiž lidské bytosti mimo hmotné tělo, jako čisté energetické entity obalené neznámou nehmotnou substancí a jako světelný paprsek se pohybují kolem planety a účastní se prací na její regeneraci či výstavbě. Těmto duchovním bytostem byla obtížně pochopitelná veškerá činnost spojená s činností hmotného těla (přijímání potravy, oblékání vyměšování, fyzický pohyb, mluva atp.) protože potřebnou energii přijímali jednak ze zemské aury a ze slunce a jednak z centra galaxie. (z jejího galaktického slunce) Mnoho lidí, kteří se inkarnovali do 21. století, bylo často šokováno poznáním, že se nedožijí delšího života, protože mnozí zahynou při přírodních katastrofách a na ně navazujících epidemiích. (události související s přechodem do čtvrté dimenze)

Nejrozsáhlejší katastrofy se odehrávaly v té době kolem tak zvaného pacifického ohnivého prstenu. (Japonsko, Filipíny, pacifické pobřeží Jižní a Severní Ameriky) Ekonomika založená na kapitálovém principu zisku se zhroutila, peníze ztratily svou hodnotu a tím i funkci, vypukly četné stávky a sociální bouře, které nakonec povedou k nastolení nové kultury založené na jiných sociálních principech, než je tomu v současnosti. Po roce      2 015 - 2 020 nastoupí nová osvícená generace vládnoucí elity, která se ujme spravování věcí lidstva a Země v globálním měřítku, takže svět opět získá lidskou tvář pro všechny a ne jen pro malou samozvanou elitu, jak je tomu dnes. Nepůjde však o pojetí globalizace a Nového světového řádu takového tipu, jehož architekturou se zabývají tajné nadnárodní skupiny. Trilateran Comission a Bilderberg. K největšímu zlomu v sociální a duchovní struktuře pozemského světa lidí má dojít mezi roky 2 029 - 2 050 v souvislosti s druhým příchodem Krista. Kolem roku 2 100 bude již Země opět součástí Galaktické federace a mnoho lidí bude zaměstnáno ve vesmíru i na jiných planetách a stacionárních družicích v družné spolupráci s jinými mimozemskými entitami. Na Zemi (ve 4té dimenzi) bude nadále existovat v izolovaných osadách společenství staromilců udržujících nadále svoje pojetí kultury 21. století. Dále budou existovat duchovní centra společenství Nového poznání, k nimž budou přináležet spirituální univerzity, obce a menší komunity. V kosmu, pod zemí a v kopulemi zastřešených sídlištích s vysoce moderním vybavením (high-Tech) bude žít mnoho lidí spíše materialisticky orientovaných nebo zaměstnaných při činnosti na Zemi. Mezi roky 2 010 - 2 015 údajně ze Země odejde (ze 4té dimenze) značné množství lidí (do jiných dimenzí) a část z nich se “vrátí“ až kolem roku 2 300, (4tá dimenze dosáhne frekvenční úroveň 5té, čímž nastane jejich splynutí) ostatní se účastní nové vlny kolonizace vesmíru, pronikající do velkých vzdáleností.

Obdobné výsledky cestování vědomí (astrálního těla) do budoucnosti přinesl i americký projekt Montauk a Phoenix III. V rámci tohoto projektu temporalnauti cestovali i na jiné planety (například na Mars) a do daleké budoucnosti sedmého tisíciletí, kde již Země zřejmě nebyla obydlena a stala se součástí Galaktického skanzenu či muzea. Bohužel naprostou většinu poznatků temporalnautů, získaných v rámci projektu Montok, Američané uzamkli do tajných sejfů.

Zdá se tedy, že lidstvo jako druh nečeká žádná tragédie zániku, ale mnoho zkušeností, i když pro mnohé ne příliš dobrých. Avšak bolest, kterou zakusí, naučí lidstvo vnímat i bolesti jiných, což je naučí „nešlapat“ po ostatních, vážit si lásky a štěstí, čímž naleznou pravou krásu a smysluplnost života!         

Úryvek z připravované knihy “Stezka draků“, od ing. Ivo Wiesnera. (Vřela Vám doporučujeme přečíst si jeho knihy). (do závorek jsou přidány vysvětlivky) Podrobné info. máte možnost nalézt v článcích “Moudrost věků“ – naleznete a ke stažení pod “vesmír = hologram            (2)


Související článek: * Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili - http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/potvrzeno-lidska-tkan-nyni-mutuje-vedci-s-nobelovou-cenou-mluvili

Další související článek:
Tajemství uhlíku 7 - http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/tajemstvi-uhliku-7Milí přátelé,                                                                                                                                              prosinec 2001

mněl jsem to "štěstí“, že jsem již před 10ti lety potkal osobní "lektorku“, Světelnou Spirituální Bytost, která nikdy před tím nebyla ve fyzické realitě (čili nebyla nikdy negativně naprogramována) se kterou mnozí máme vazby z Duchovních úrovní. Od ní jsem "zdarma" získal mnoho velice cenných informací (které jsou v těchto fyzických světech úmyslně zatajované) a tak jsem začal vnitřně chápat kdo jsem a co zde, v této negativní-disharmonické realitě, pohledávám. Mnozí z vás stále ještě tápou (jako jsem kdysi tápal já) proč jsou na tomto světě plném zla a násilí a protože „čas“ již uzrál k tomu aby se široká veřejnost dozvěděla celou pravdu o Spirituální - Duchovní podstatě vesmíru, tak je mojí povinností předávat tato Duchovní Moudra dál. Zde, v této realitě, člověk totiž nemůže získat opravdové-pravé Duchovní informace na žádném přehnaně drahém semináři, ty jsou totiž v zákulisí vždy orchestrovány negativními bytostmi-pseudotvůrci, kteří tuto realitu ovládají. Mnozí z nich pochází ze souhvězdí Orion, odkud, ti kteří se nadále vyžívali v násilí, byli vyhnáni a tak přišli ovládat jiné světy nízké Spirituální úrovně. (Jinde - v Duchovních světech - nemají totiž šanci nikoho ovládat!) Mnozí z nich jsou zde i fyzicky, převlečené-inkarnované do lidské tělesné schránky a již věky si zde hrají na panovníky a to od různých forem vladařů - faraónů, feudálů, továrníků, králů královen atd., až po dnešní vládnoucí "šlechtu" - aparát. Pomocí svých „přisluhovačů“ (bytostí které se jim chtějí rovnat) pak hlásají polopravdy Duchovního Moudra a ovládají tak celé světové dění. Pamatujte si, že: čím více musíte za „Duchovní“ informace platit, tím více jsou zkreslené a překroucené disharmonickým a negativním smýšlením bytostí, které tomuto astrálnímu světu a jiným přilehlým "fyzickým“ světům vládnou. Uvolňují totiž vždy jen tolik informací, kolik je nezbytně nutné, pro danou úroveň kolektivního myšlení bytostí dlících v jimi ovládaných realitách, nastolující pak nové řády a instituce, (Nový Věk) ale snaží se při tom vždy udržet si svoji svrchovanou moc a vládu. Peníze, které ve svých světech zavedli, jsou pak jedním z jejich ovládacích prvků! Bytosti temnoty - "Jidášové" jsou necitné - bezcitné, ale vysoce „intelektuální“ bytosti, mající I. Q. až 300 a tak je pro ně velice jednoduché překroutit lži tak, aby se zdály být vysoce duchovní a daly se vydávat za třpytící se "svatou“ pravdu. Jsou „mistry“ v negativním programování a manipulaci! To je konec konců vidět v každodenním životě, jaké informace nám jsou za každou cenu předkládány jako zaručené pravdy a to dokonce i když se již poodhaluje pravá skutečnost věci. Nevěřte proto všemu co je psáno! Mnoho bytostí sice dnes již pracuje s energiemi a takzvanými „duchovními“ informacemi přicházející z různých úrovní kvantového vědomí, (Pamatujte si že stejné přitahuje stejné!) ale jsou to energie opravdivého - DUCHOVNÍHO moudra? (již z "pohádek“ víme, že - vše co se třpytí nemusí být ZLATO!) Já, Vy a mnoho nám podobných sem přišli z toho důvodu, abychom pro širokou veřejnost zdarma zprostředkovávali přísun Vědění, (uvolnit opravdové - Duchovní Vědomí-vědění o funkci vesmíru a jejich zákonitostech) aby si lidstvo mělo možnost uvědomit kdo doopravdy jsou. Tím se mohou oprostit od negativních světů jednou pro vždy a vrátit se tak do světů kde se VŠE tvoří pomocí zhmotňování myšlenek, (viz. info. popsané v 11-tém proroctví-Šambala) kde tudíž není zapotřebí žádných peněz a otročení na jakoukoliv "vládnoucí třídu či instituci"! Uvědomte si též, že všechny věci a bytosti ve vesmíru, (Lásky plné, i ty nevraživé) jsou nositelé světla, (čili informací) protože vše ve vesmíru je stvořeno ze světla, což je vlastně zářící Vědomí - aura, tvořící frekvenční úroveň Osobního informačního vědění a cítění, které má takovou frekvenci a intenzitu světla, která odpovídá jejich charakterové a Duchovní úrovni! (Vše ve vesmíru „stvořeném“ i „nestvořeném“ jsou totiž jen jednotlivé úrovně vědomí - Kvanty, které jsou složeny z vědomí jednotlivých bytostí tvořící dohromady frekvenčně odpovídající Světelnou Síť, čili Kvantovou Úroveň Kolektivního Vědomí, tvořící společnou Realitu-Svět)! Chceme-li získat opravdovou, nejvyšší Duchovní moudrost, pak je třeba se zaměřit na to „nejvyšší“ - zářivě bílé - „oslňující“ vysokofrekvenční světlo, které je VĚDOMÍ  MOUDROSTI  VĚKŮ - LÁSKY (13- čakra)

Já (s touto s hora zmíněnou „paní“) a mnozí další z Vás, jsme byli v „budoucnu“, jedné z verzí reality Země, jako nefyzické-Spirituální bytosti a pomáhali jsme pozemšťanům z duchovní- andělské úrovně. (viz. info. popsané v 11-tém proroctví) V roce 2300 však došlo v této realitě na Zemi k obrovskému násilí a tyranii, na kterou se nedalo již „dívat“! Z toho důvodu jsme se rozhodli, že sestoupíme do této reality, zpět v „čase“, (jsou nás zde miliony a ty jsi nejspíš jedn/a z nás) abychom lidstvu zprostředkovali přímí přístup k "Duchovnímu" moudru a umožnili tím změnit křivku vývoje k lepšímu. (Duchovní moudra pozitivně mění kolektivní smýšlení bytostí zde žijících, což je postupně harmonizuje a tak se mění vývoj této reality k lepšímu. V původní - "předchozí" realitě totiž začala v roce 1998 třetí světová.) Je tedy na každém z nás (to jsme také jako "poslové úsvitu“ přislíbili) předávat tato duchovní moudra i ostatním bytostem zde žijícím, aby tím tato realita mohla Duchovně pokročit a vzkvétala ještě rychleji. (Prosinec 2012 se kvapem blíží!) Jedno z mých osobní „poslání“, které si každý vybíral sám, je informační, viz. Moudrost věků 1 - 3 ("otevírat lidstvu oči“, aby si uvědomili kdo doopravdy jsou a co všechno mohou pozitivními emocemi a myšlenkami vytvářet a dokázat) a až bude lidstvo připravené, tak jim budeme pomáhat do 5té dimenze a odtud, těm pokročilým, do opravdových Duchovních světů, které jsou až nad astrálními.

PS: Jak z esoterických zdrojů víte, není náhoda že čtete tyto řádky a tak se sami sebe zeptejte - "jaké je moje osobní poslání“? Řekl bych, že vaším úkolem je předávat Moudrost Věků dál, těm kteří jsou připraveni!

S pozdravem a přáním harmonického bytí pro všechny, se loučí posel úsvitu-jeden z Vás! jeden z Vás! jeden z Vás! jeden z vás!....

(Moudrost věků 0) Pokračování naleznete v souboru "Mozaika Spirituálních střípků". http://www.trefy.cz/eter (pod Metafyzika – vesmír jako HOLOGRAM)
Zpět na: www.trefy.cz/eter