Zpět na: www.trefy.cz/eter

 

 

Pokud vám záleží na vašem zdraví a životním prostředí, vzdejte se přípravy jídel v mikrovlnné troubě! Když už se někdo nechce vzdát vařeného jídla, které procesem vaření ztrácí - vyzáří většinu životadárné energie, měl by se alespoň vyvarovat mikrovlnné techniky vaření. Mikrovlny vyskytující se v přírodě, vytvářeny např. Sluncem, jsou vždy důsledek pulsujícího stejnosměrného proudu! Naproti tomu technicky vyrobené mikrovlny jsou vytvářeny střídavým proudem, což je jev, který se v přírodě nevyskytuje! Tyto umělé mikrovlny vedou v organické tkáni k silným rezonancím - vlnění atomů, molekul a buněk. (Třením se zvyšuje teplota a tak jsou potraviny tímto procesem v mikrovlnné troubě zahřívány). Přirozené mikrovlny však žádné takovéto účinky nemají! (Jinak by se veškeré formy života doslova a do písmene uškvařily)! Rezonanční vlnění ve tkáni pak vede k silným změnám struktury mnoha molekul a dochází k tzv. isomerizaci. Tyto pozměněné molekuly vyvolávají neřešitelné požadavky na látkovou výměnu a projevují se ještě mnohem škodlivěji, než konvenční druhově cizorodé látky vyvolané kvašením. (Mění některé enzymy v jedy)! V jedné pozoruhodné studii mohli švýcarští biochemici Dr. Blanc a Dr. Hertel dokázat, že konzumace potravin připravovaných v mikrovlnné troubě vede k okamžitým chorobným reakcím imunitního systému. Dr. Hertel vyvodil ze své studie následující závěry: "V celkovém posouzení, po požití potravin připravených v mikrovlnné troubě (na rozdíl od ostatních variant přípravy jídla) vykazují nálezy v krvi, těchto zkoušených osob, chorobné změny"! Nepochybně dokázané ničivé účinky mikrovln působí na člověka škodlivě nejen při přímém ozáření, ale také nepřímou cestou přes ozářenou potravu!   

Nebezpečí  unikajícího záření! Záření vyrobené v mikrovlnné troubě působí také přímo na člověka a na jeho okolí. Úplně těsná mikrovlnná trouba je utopií. K unikání paprsků dochází vždy! Čím déle je mikrovlnná trouba používána, tím větší je dávka unikajících paprsků! Takovéto unikající záření může vyvolat vážné poruchy nervových buněk, zraku, vnitřních orgánů a může také vést ke změnám dědičnosti. Již malé dávky mikrovln vyvolávají nadměrné vylučování kalcia v mozkových buňkách, což může vyvolat onemocnění. Výzkum v ústavu pro člověka a přírodu ve Verden/Aller dokázal, že žádná mikrovlnná trouba koupená v normálním obchodě není stoprocentně těsná a že vycházející únikové záření je zcela dostačující, aby mohlo způsobit výše uvedená poškození. Oblíbený argument, že "dávky záření jsou malé" spočívá na zcela teoretických úvahách. Praxe dokazuje, že minimální ozáření umělými mikrovlnami je životně nebezpečné! (Na rozdíl od přírodních mikrovln). (Záření z mobilních telefonů též neblaze působí na váš mozek a organismus)!              

Mikrovlny jako znečišťovatelé životního prostředí! Také v zájmu našeho životního prostředí bychom se měli zříci používání mikrovlnné trouby. Únikové záření z mikrovlnné trouby se neomezuje pouze na naše vlastní čtyři stěny, nýbrž dosahuje do několika kilometrů! (Při testech tohoto zesíleného mikrovlnného záření, kde v okolí několika mil byly veškeré živé organismy uškvařeny, došlo též k ozáření pilotů, kteří právě přelétávali nad tímto prostorem. To byl pravý důvod, proč v roce 1947, v Rosveltu - USA, spadly létající stroje.). Ze všech živých organismů jsou mikrovlnami nejsilněji poškozeny stromy a keře! Žebra listů a shluky jehličí jsou vysoce citlivými anténami pro elektromagnetické záření! Každý technik vysokofrekvenčních proudů může potvrdit, že geometrická uspořádání listových žeber a shluků jehličí odpovídá přesně uspořádání antén vysokofrekvenční techniky. Těmito anténami přijímají stromy přirozené mikrovlny z kosmu (obsahující životadárnou energii) a prostřednictvím elektromagnetických vln si též vzájemně vyměňují informace! Takto lze vysvětlit například, že si stromy mohou vyvinout imunitu vůči určitému druhu parazitů, i když je tímto parazitem napaden jen jeden strom ve skupině. Podobná pozorování mohou být provedena i v případě, že jsou příslušné rostliny umístěny v oddělených prostorách. Nasměrované rádiové stanice a také mikrovlny pocházející z mikrovlnných trub způsobují svým vyzařováním až miliardonásobné přetížení rostlin! Při stanovení hraničních hodnot zatížení se dosud bralo v úvahu jen to, že mikrovlny zahřívají živé organismy teprve od určité dávky. Netepelné vlivy mikrovln přitom nejsou nikdy započítávány! Stromy, které svými listy nebo svým jehličím přijímají mnohanásobek dávky mikrovln - toho, pro co byly přírodou vybaveny, mají tedy problémy udržet svůj informační systém v dobrém stavu. Dr. Volkrodt, fyzik a inženýr k tomu píše: "Také strom je určitým druhem "továrny" vyrábějící dřevo. Potřebuje také inteligentní informační systémy řídící např. jeho vodohospodářství a dopravu výživných látek! Když na jeho vnitřní informační systém působí radar nebo nasměrovaný vysílač jako rušitel, pak může dojít podobně jako v nějaké továrně k celkovému zhroucení jeho "výroby". Na rozdíl od naší tovární techniky však neexistuje nikdo, kdo by takovýto oslabený strom mohl opravit a tak je odsouzen k pomalému odumírání a nakonec ke smrti." (Na lidstvo působí mikrovlny zrovna tak)! Nejen velké vysílače mikrovln, jako je radar a směrované vysílače, hrají v této souvislosti podstatnou úlohu. Nesmíme proto podceňovat ani účinky nenápadné mikrovlnné trouby! Každá mikrovlnná trouba, která nebude používána, bude představovat cenný příspěvek k ochraně životního prostředí!

Radioaktivitou upravené - ozářené potraviny! Také ozařování potravin představuje postup, který je oficiálně považovaný za neškodný, avšak ve skutečnosti v sobě skrývá neodhadnutelná rizika. Účelem ozáření je zabránit klíčení, např. u brambor a cibule a zamezit výskytu bakterií a hub. Tento postup slouží výhradně obchodu, neboť se tím samozřejmě zvýší trvanlivost zboží, ale na zdraví spotřebitele se přitom opět nebere žádný ohled! Aby se dosáhlo požadovaných účinků, musí být k ozařování použity mohutné dávky radioaktivity. K porovnání: nejvyšší dávky při rentgenovém snímku představují 0,25 - 0,5 rad, při ozařování potravin jsou dávky přes 100.000 rad (rad = radiation absorbed dosis - absorbovaná dávka; tento rad byl roku 1985 nahrazen jednotkou gray (Gy), kde 100 rad odpovídá 1 Gy. Nyní už je všeobecně známo, že rentgenové snímky představují pro organismus velké zatížení: Co tedy potom musí způsobit ozáření potravin, když se zde pracuje s dávkami mnohonásobně většími? Vzhledem k těmto hodnotám není překvapující, že ozářená potravina je zcela mrtvá, to znamená, bez jakýchkoli živých makromolekul a životadárné energie. (Co si myslíte, že to po požití pak udělá s vaším organismem)? Rizika z konzumace ozářených potravin jsou obrovská a možné škodlivé následky lze v celkovém rozsahu jenom tušit. (Takto "ošetřené" potraviny neztrácejí kalorickou hodnotu, zato však ztrácí veškerou živou-životadárnou energii nezbytně nutnou k životním funkcím a k životu samotnému! Nedivte se proto, že pokud nejíte dostatečné množství syrové, tepelně a "konzervačně" nezpracované rostlinné potravy, tak máte nedostatek energie, což vás vede k požívání většího množství potravy a následně pak k obezitě)! Stejně jako ve využívání radioaktivity je i v této oblasti technika zlegalizována a vydávána za neškodnou, přestože stejně tak, jako atomové elektrárny, může způsobit nedozírné škody na životě celé Země!

Christian Opitz – Výživa pro člověka a zemi – vřele Vám doporučujeme přečíst si tuto knihu.


Mnohem více v článku: Příčinou různých civilizačních onemocnění, degenerace a předčasných úmrtí jsou umělé vysokofrekvenční zářiče, před kterými se dá chránit. (pošli to dál) - http://inner-light.ning.com/forum/topics/pricinou-ruznych-civilizacnich-onemocneni-degenerace-a-predcasnyZpět na: www.trefy.cz/eter