Podstata Tvořivého Vědomí.

S Láskou věnuji tobě "človíčku", abys sis uvědomil to, kdo doopravdy jsi! Nejsi přízemní "červ", jak se ti ty bytosti, které ve vaší dimenzi již stovky tisíc let vládnou, snaží namluvit. Jsi, jako vše ve vesmíru, především zhmotněné Vědomí - myšlenková Bytost, která jen zapomněla svoji éterickou - Duchovní podstatu! Ve vesmíru je absolutně vše jen zhuštěná Energie - Vědomí, které je plné nesčíslného množství polarizovaných kódů - údajů, tvořící tak prazáklad "hmoty". Až začneš nahlížet za iluzi vaší dimenze, do jednotlivých úrovní Bytí, (což ve spánku a v meditacích již děláš) zjistíš, že je vše pouze iluze hmoty a to od úrovní nižších než je dimenze vaší reality - planety, až po centrální slunce tohoto vesmíru, úrovně "nejvyššího"- nejušlechtilejšího vědomí -"Boha" tohoto vesmíru a odtud dál, až do Absolutna. Vše existující ve vesmíru je vskutku jen činnost aktivních vědomí, která svojí vůlí polarizují - štěpí energii a ta, při opětovném splývání, se svým protipólem, vytváří magnetické a elektrické výboje produkující světlo a teplo. I v mikrokosmu vaše mysl, čili vědomí, funguje zrovna tak jako je tomu v makrokosmu, jen s tím rozdílem, že se vše děje v miniaturním měřítku. Vaše mysl, ve vašich nehmotných tělech a ve vašem "mozku", též vytváří elektromagnetické výboje produkující světelnou zář jako slunce, avšak frekvence, intenzita a doba trvání výbojů je nepoměrně menší, než je tomu na slunci. Vaši vědci již objevují, že informace, třeba z mozku a zpět do něj, jsou přenášeny světelnými impulsy, které "cestují" po světelných vláknech. Netuší však, že tyto impulsy i vlákna jsou vytvářeny a aktivovány vůlí aktivních vědomí, čili identitami jednotlivých Bytostí-Já Jsem, jež jsou uložena v éterických obalech - energetickém těle, každé jednotlivé bytosti. Též vůbec nechápete, že veškeré vztahy ve vesmíru jsou řízeny přitažlivou silou elektromagnetických částic, (kódů - uvnitř frekvencí) které produkuje mysl, čili aktivní vědomí každé jednotlivé bytosti, to znamená, že jste spolutvůrci osobní a kolektivní reality! Ve vašem "fyzickém" světě pracujete ale s daleko nižšími energetickými hodnotami a frekvencemi a tak máte daleko menší možnosti v tvoření a hodnotě Bytí, než je tomu ve vyšších úrovních, jelikož nižší hodnoty umožňují omezenější možnosti a počet kombinací. Je to jako pracovat jen s malou násobilkou a o velké a super-velké nemít ani tušení! Nízké frekvence, ve vaší realitě a ve vašem fyzickém těle, jsou způsobeny nízkou úrovní nad-vědomí a lásky ve vašem Egu - v alternativním Já. Čím vyšší úroveň Vědomí a Lásky dosáhnete, tím širší spektrum možností a svobodnější úrovně Bytí ve vašem tvoření získáte, to znamená svobodnější možnosti a menší omezení, jelikož ve vyšších úrovních je realita stále méně omezena hmotou časem a prostorem!! Zatím asi ani netušíte o čem mluvím, nebo si jen matně rozpomínáte, na svoji éterickou - duchovní podstatu, ale jednou přijde den, kdy to i tobě bude velice jasné, jako mně, či tvému vyššímu, duchovnímu-světelnému Já. Dříve či později si každý u-vědomí kdo doopravdy je, odkud bytosti a vše "hmotné" pochází a kam se jednou, až Vás hra kosmického tvoření omrzí, zase navrátíte. Začínáš-li chápat marnost v tom, vlastnit něco jen pro sebe, (místo toho, aby z toho měli prospěch a užitek všichni ostatní) nevyžíváš-li se v oslňování a povyšování se nad ostatní a netoužíš-li po moci či slávě, pak jsi již udělal/a první kroky k dosažení vyšší frekvence a převibrování do vyšší úrovně Bytí. Toužíš-li však stále po sobeckých rozmarech disharmonických světů, pak máš před sebou ještě velmi dlouhou cestu a mnoho životů v různých ovládaných dimenzích, jelikož ve svém osobní, energetickém obalu si každý přenáší z "života" do "života" pouze frekvence- pocity a ty vytváří následné vazby. Je-li tvá cesta láskyplná, chceš-li vytvářet dobro a "hodnoty" pro blaho všech, pak jsi již na cestě poznání "moudrosti věků", neboť pocity radosti, "blaženosti" jsou to jediné cenné, co každého "katapultuje" do ušlechtilých světů. Blaho je vibrace, která lze vyvolat a udržet ji, vždy při pouhém pomyšlení na příjemnou událost - prožitek a nejvyšší blaho, je nic nežádající, vše rozdávající Láska - nejušlechtilejší Vědomí - pravá podstata "Boha", jehož aktivní vědomí tvoří polaritu - magnetismus a zář centrálního slunce. Láska je a musí být vždy obsažena (alespoň v nepatrné míře) ve všem, i v tom největším "zloduchu", jinak by žádná věc ani bytost nemohla existovat! Láska je ušlechtilá frekvence - "emoce" blaha, která "lepí" vše dohromady (i vaše fyzické tělo) a míra její intenzity určuje veškeré zákonitosti ve vesmíru, neboť stejnorodé vždy přitahuje stejnorodé! Uvědomte si, že intenzita elektromagnetismu lásky či nenávisti, v prostředí, věci či bytosti, k sobě vždy přitáhne bytosti a události stejného druhu! Dejte si proto pozor na bytosti pokoušející se uměle "implantovaný" strach do vaší mysli. Strach je fantom - "zloduch" nejvyššího řádu, jelikož elektromagnetismus negativních emocí k sobě též přitahuje stejnorodé - tedy nepříjemné události, ve které vnitřně věříte a to takovou silou, která se rovná intenzitě vaší víry! Čili; příčinou všech vašich událostí je vždy jen vaše vnitřní přesvědčení, neboť vaše "víra" k Vám vždy přitáhne - zhmotní jen to, čemu doopravdy věříte! Nenechejte si proto vnuknout nic, co vytváří disharmonické myšlenky, tvořící depresivní či agresivní nálady - pocity! Podporujte v sobě a v ostatních jen ušlechtilé, láskyplné myšlenky a pocity - radostnou mysl, tvořící harmonické frekvence-pocity štěstí - blaha. Tak začnete harmonicky polarizovat váš svět a tvořit Ráj na zemi! (moudrost věků)

 

Různé zajímavosti z oblasti tajemného vesmíru naleznete na www.trefy.cz/eter

 

Energie Ducha - "Boha".

Otec / Matka je nejvyšší vesmírná inteligence, vše-Vědomí - Duchovní podstata dlící v centrálním slunci našeho vesmíru, které obsahuje energie "Jin / Jen / Jan", pramenících z Absolutna, kde splývají v rovnovážném, harmonickém souznění. Tato duchovní - "boží" energie trojího charakteru, (1. Vůle - záměr-síla; 2. Vědomí - vědění-inteligence; 3.Vibrace - cit-pocit) je pak kteroukoliv bytostí z kterékoliv úrovně aktivována - uváděna do pohybu a to tím, že Vědomí, (čili Bytost uvědomující si sama sebe) svojí vůlí zadá nějaký "úkol či cíl" energii Jang. Tím "nutí" část této energie, (jeden ze tří aspektů Duchovní energie) k akci, jež vytváří tlak odpovídající intenzitě daného přání - příčina. To aktivuje u energie Jin náboj stejné intenzity, avšak opačné polarity, čili tah jež touží po splnění daného přání, aby tak tyto polarity mohly začít opět splývat a přitom prociťovat uspokojení (vibrace - pocity štěstí, rozkoší, extází) z uskutečnění daného úkolu - následek. (Toto je pravá podstata tvorby gravitačních polí a odpověď na to, proč je energie schopna věčné cirkulace - pohybu). Po prožitku pak dochází k satisfakci - "ukojení" touhy a Bytost, která tento pocit uspokojení prožila, si pak tyto emocionální prožitky ukládá do Osobního energetického informačního centra, čímž se obohacuje o získanou moudrost - vědomí o daném prožitku. (Při nahromadění dostatečného množství uložených, stejných a podobných pocitů, dochází k totálnímu uspokojení - "nabažení" a Bytost se začne soustředit na další, jiné prožitky po kterých stále ještě touží a to až do stádia sebe-poznání, kdy u Bytosti již přestává existovat jakákoliv touha po dalším poznávání a proto se rozhodne opět splynout s energiemi Absolutna, čímž se duchovní energie tohoto Já dostává opět do netečného - latentního stádia kde setrvává v "Nirváně" tak dlouho, dokud by tuto Bytost nějaká touha opět nepromítla na odpovídající kosmické "hřiště", kde se tato vůle může zrealizovat, což znamená vybít a tím opět neutralizovat). Stvořitel našeho vesmíru aktivuje tyto kosmické energie pouze nejušlechtilejší vůlí, (která požaduje nejvyšší dobro pro všechny zúčastněné, čili pro nás pro všechny) a nejušlechtilejšími emocemi, (čili harmonickými frekvencemi sou-citu - Láskou). Uvědomte si též, že duchovní energie "Bůh" nikdy nikoho do žádných prožitků nenutí a ani nemá právo nikoho nutit! Jelikož je ale v duchovní energii zakódován smysl pro nejvyšší pořádek a dobro, tak se v nitru Bytostí vytváří pocity nespokojenosti sama se sebou, vždy když provedou něco mimo rámec této Duchovní dokonalosti. Proto tedy i pocit viny je jen Vaše vnitřní touha po nápravě toho, (o čem si "myslíte") o čem máte pocit, že je třeba napravit. Z toho vyplívá, že pouze Váš vnitřní pocit (touha napravit předešlé, disharmonické skutky) je to, co Vás žene do dalších zkušeností, které si chcete emocionálně prožít a tak chcete-li vše urychlit a stát se dokonalými harmonickými Bytostmi, můžete se jednoduše znova ztotožnit s Energiemi Centrálního Slunce našeho vesmíru - "Bohem"(jehož jste sou-částí) a tak opět do sebe vstřebat harmonické energie dokonalého Bytí. Trváte-li však na získávání dalších Osobních zkušeností je to též v pořádku, ale nenechejte se prosím již nikdy vmanipulovat do žádné "cizí hry", jíž se nechcete zúčastnit! Setrvávejte proto v určitých situacích a ve "svazku" s kolegy, přáteli, druhy a partnery jen do té doby, dokud s nimi máte stejná či podobná přání a cíle, které vytváří mezi vámi harmonické energie. (čímž jste schopni spolu souznít a rozumět si spolu). Jakmile se však vaše touhy začínají diametrálně rozcházet, tak je čas na změnu! (Najít si jiný protějšek či "spoluhráče", s kým budete opět souznít a vytvářet dokonalejší situace a prožitky). Jinak vás disharmonie, kterou byste vytvářeli, začne "užírat" a emocionálně ničit! To by ve Vás vytvářelo další disharmonické pocity ze kterých byste stále hůře nacházeli východisko! (princip Hermovi hole - základ duchovních pravd)

Vysvětlivky: Oheň = zář aktivního Vědomí, čili vědomí jednotlivých Bytostí, jakož i souhrn kolektivních Vědomí, tvořící například Slunce. Plamen = Mysl Bytostí - vytváří plamen, který v sobě obsahuje takový stupeň vůle, sou-citu - lásky a moudrosti - kvality Vědomí, která je odpovídající té Duchovní úrovni, na které tato bytost právě je. Dokud jsou v energetickém Já, (kterékoliv Bytosti) obsaženy všechny duchovní kvality v dostatečné míře a jsou v harmonickém - vyváženém vztahu, tak tato Bytost ze sebe vyzařuje a předává Duchovní - Spirituální moudra - harmonizující, léčivé energie a mírumilovná sdělení pro blaho všech. ("Vnitřní" intenzita je přímo úměrná "vnější"). Světlo = uvolněná energie při elektromagnetickém výboji-"hoření". K tomu dochází při slučování - splývání energií opačné polarity (Jin/Jang), přičemž může dojít k "extatickému" uvolnění obrovského množství Duchovní energie. Až se naučíte být k sobě laskavý, ohleduplní a přátelští a začnete se vzájemně doplňovat a pomáhat si, pak se Vám automaticky začnou odhalovat "tajemství", jak tyto energie získávat, konstruktivně využívat a používat pro blaho všech! Jantra: (3x zopakuj) Disharmonické energie mého ega se stále rychleji transformují a to až do stádia kdy se úplně rozpouštějí a mizí. (3x zopakuj) Já jsem stále více a více Duchovní podstata - Otec / Matka - oheň, plamen, světlo - nekonečná moudrost vše-obsahujícího vesmírného vše-Vědomí a tyto Moudré, Soucitné a Tvořivé - konstruktivní, Harmonické Energie Ducha skrze mne proudí do všeho na co pomýšlím, co vytvářím a všude tam kde jsem. (3x zopakuj) A tak to je. (3x zopakuj) Děkuji.  * * *        (moudrost věků)

 

Různé zajímavosti z oblasti tajemného vesmíru naleznete na www.trefy.cz/eter