Maya říše iluzí aneb naprosto vše je tvořeno projekcí aktivního zaostřeného vědomí, produkující živé světlo.

 

Naprosto vše než se odehraje na tzv. hmotné úrovni bytí, tak se nejdříve vymyslí a odehraje v duchovních - myšlenkových světech, například ve snové realitě. Čili vše si nejdříve vyzkoušíme takzvaně nanečisto a teprve pak (pokud se ať už na nevědomé či vědomé úrovni Bytí rozhodneme fyzicky prožít to, co jsme si sami vymysleli) to může proběhnout i na této, nám známé úrovni Bytí - projevu existencí To znamená, že veškeré projevy (včetně nemocí nebo naopak našeho zdraví), situací a z toho se odvíjející události (ať už nepříjemných či naopak příjemných, tvořících současně zdání plynoucího času) jsme si vymysleli, naplánovali a svou osobní vírou - přesvědčeními (a z nich se tvořících vizí), uvedli v činnost vlastně my sami. Proto také vše zdánlivě probíhá podle již předem napsaného scénáře (tzv. déja vu), jehož tvůrcem jsme však od samého počátku jen a jen mi sami!

 

Tato realita (jako všechny ostatní) je ale ve své podstatě také jen zdání - iluze, neboť je pouze naším vlastním zhmotněným - zkrystalizovaným snem - představou, která se nám jen jeví být opravdová, neboť jsme se zde, v této realitě, rozhodli PEVNĚ věřit v její hmotnou, našimi pěti smysli uchopitelnou skutečnost. Z tohoto důvodu se také duchovní - myšlenková energie (čili vědomí - duchovní pra-světlo, ze kterého je zaostřeným tvůrčím vědomím naprosto vše, dle zadaného programu, tvořeno) shlukuje a seskupuje do stále složitějších útvarů, čímž se z něj vytváří stále složitější uskupení, od sub atomárních částic (což jsou zprvu jen energetické výry dvojitých šroubovic opačných polarit, rotujících v opačném směru), stvořených polarizováním duchovního prasvětla, jenž je vůlí a touhou rozštěpené na dva póly (které se projevují ve formě dvou energií opačného náboje, polarizované na Jin a Jang) přes atomy a molekuly, až po světelné krystalické mřížky a DNA jednotlivých prvků a jejich sloučenin, které dalšími kombinacemi nakonec vytváří veškeré tzv. hmotné substance, jenž se těm kteří jsou fokusem svého osobního vědomí (zaostřeným na frekvence těchto promítaných vizí), jeví jako skutečné a neměnné.

 

Jakmile ale změníme svou víru - vnitřní přesvědčení, tak začneme svým vědomím a novým osobním přesvědčením (a z nich následně tvořených představ) projektovat - promítat jiné, odlišné vize (jenž mohou být zcela odlišné od těch projektovaných - promítaných kolektivním vědomím, na toto holografické plátno, nazývané naše realita a svět - časoprostor), které se dle Univerzálního a neměnného zákona o tvoření, následně projevují jako odlišné situací a události. Naprosto každá realita se totiž musí vždy přizpůsobuje nové promítaným vizím, jelikož reality nejsou nic jiného než pouhou světelnou - holografickou projekcí naší bujné fantazie (sestrojenou ze světelných vláken), kterou svým vnitřním přesvědčením jen považujeme za probíhající a neměnné události, tvořící tak pouhé zdání prožívajících událostí a života. Kdo viděl film Koule, snáze pochopí o čem je řeč. Proto vřele doporučuji shlédnout tento film všem, kdo chtějí pochopit podstatu veškerého tvoření a začít tak tvořit harmonické světy, ve kterých je radost pobývat a žít.

 

Intenzita projevu zdání probíhajícího života ve hmotě (v tomto tzv. hmotném projevu našich osobních vizí) je zas určena množstvím tvůrcova vědomí, které je vtištěno do těchto dvou tvořivých - hrajících si a vzájemně se doplňujících energií Jin a Jang, (jenž vždy reagují dle vloženého programu), které všemu, i zdánlivě neživé věci jako je např. kamen, vdechují život. Čili naprosto vše, tedy i zdánlivě neživé věci, jako je např. člověkem stvořená vidlička, jsou ve své podstatě ŽIVÉ, neboť veškerý hmotný materiál není nic jiného než živé vědomí - světlo, které se při snížení své frekvence - vibrace formuje a krystalizuje přes plazmové - tekuté světlo, tzv. 5tý element (jenž obsahuje všechny 4 živli a je podstatou věčného zdraví a mládí) do požadovaného projevu existence, ve formě nějakého smysli hmatatelného útvaru!

 

Z toto taktéž vyplývá, že naprosto vše je jen subjektivní realita - iluze, zdání pravosti a pravdy a to dokonce i v případě vjemů přijatých našimi 5ti smysly, vnímající tento zdánlivě hmotný svět. Vše je totiž prozkoumáváno fokusem vědomí, čili energií světla, která svým fokusem vytváří holografickou projekci světelných vláken, po nichž se přenáší veškeré informace. Přijaté informace se pak zpětně překládají do vjemů a pocitů známých svému příjemci a proto musí být pro každého naprosto vždy odlišné, jelikož jsou zkreslené vírou - osobními a subjektivními přesvědčeními každého zkoumajícího. (Interpretace jsou VŽDY založeny na momentálním subjektivním přesvědčení, stavu a úrovni vědomí každého zkoumajícího).

 

PS: z těchto důvodu lze také s realitou a událostmi libovolně žonglovat, neboť se změnou vnitřního přesvědčení (víry a z ní se následné tvořících vizí - scénářů) se automaticky mění i výsledné formy hmotného projevu těchto naší myslí projektovaných představ, neboť změní-li se prvotní vize, čili příčina, pak se současně automaticky mění i předměty, situace a z nich se odvíjející události tvořící pocit plynoucího času, čili následek naších osobních představ. Toto vše je možná pro někoho krutá, ale jediná pravda a skutečná realita, neboť zákonitosti veškerého tvoření a vzájemného působení jednoho na druhé je jedinou a neměnnou pravdou v celém Univerzu.

 

To, že se tyto znalosti nesmí zneužívat proti někomu či něčemu snad není ani třeba zdůrazňovat, neboť z těchto informací jasně vyplývá, že KAŽDÁ událost (ať již "špatná" - disharmonická, či ta "dobrá" - harmonická má svou příčinu a že vše stvořené - vyslané, tedy příčiny se dříve či později vrací zpět svému tvůrci jako bumerang ve formě následků. Čili co kdo zaseje, to také sklízí! Tomuto neměnnému Univerzálnímu zákonu se říká Karma a tak ji respektujte prosím.

 

Doporučené knihy: Kundalíny - Matka síla (Sri Chinmoy, Iluze (Richard Bach) a Moc přítomného okamžiku.

 

Více na: www.trefy.cz/vesmirjakohologram a na: www.trefy.cz/energieducha a na: www.trefy.cz/tajemstvitvorenirealit a na: www.trefy.cz/podstataveskerehotvoreni a na: www.trefy.cz/zakonitostitvoreni a na: www.trefy.cz/jaksivytvoritraj a na: www.trefy.cz/vesmirneperpetummobile a na: www.trefy.cz/svetelnetelo

 

(Máte-li zájem obdržet vyobrazení s popisy, tak mi napište na zivesvetlo@seznam.cz že si přejete poslat nákresy tvoření tzv. hmoty a já vám to zašlu).


Metafyzika = parapsychologie.

Ve své podstatě se jedná o funkci, zákonitosti a vztahy v kosmickém dění a o duchovní - myšlenkovou, čili energetickou podstatu veškerého tvoření, které se v jednotlivých dimenzích odehrává díky mentální projekci osobních, emocemi energetizovaných představ (produkovaných jednotlivými individualizovanými vědomími - bytostmi), které zaostřením na nějaké konkrétní kolektivní vědomí - časoprostor spoluvytváří jak svůj specifický svět (hrací pole osobních a kolektivních projevů), tak události v něm se odehrávající.

Podstata a princip veškerého tvoření, života a událostí v něm totiž pochází z Absolutna - Vše-Vědomí, které se rozhodlo individualizovat na jednotlivá aktivní Vědomí, jenž svou vůlí (projekcí) a touhou (gravitací) štěpí pasivní vše-Vědomí - podstatu kosmického Bytí (Já) na aktivní polarizovanou energii Jin & Jangv (Jsem to či ono), vytvářejíce tak specifická projekční a gravitační pole, propojená magnetickými siločárami. Jin&Jamg umožňují veškerý pohyb a rotaci uvnitř struktur, jenž je podstatou veškerého tzv. hmotného a projevu života - Žití a tvoření v něm.

Vše tzv. hmotné, je však ve své podstatě jen shluk elektromagnetických, vůlí a touhou oživených a proto rotujících Jin/Jang spirál - frekvencí světla (jenž jsou subatomární podstatou všeho tzv. hmotného), které jsou nosiči vědomí (jako je např. Já Jsem nerost - první dimenze, Já Jsem elementární bytost - druhá dimenze, Já Jsem živočich či člověk - třetí dimenze nebo Já Jsem emoce - čtvrtá dimenze). Tyto rotující spirály se dle vnitřního programu (toho čím se rozhodli že chtějí být) nadále nejrůzněji shlukují a kombinují, až následně vytváří struktury atomů, molekul a prvků nebo buněk (se svými specifickými krystalickými mřížkami nebo DNA, které jsou ve své podstatě také jen světlo, čili vědomí, jenž je díky snížení své frekvence ztuhlé - zapouzdřené v čase), které vytváří zdání hmotného prostoru, pevných objektů a plynoucího času.

To, že se těmto bytostem vše jeví jako hmatatelné - hmotné je ale jen díky tomu, že jimi pozorované seskupení energií (tvořící zdání pevné hmoty) jsou posuzovány z jejich vnitřního - osobního, subjektivního, úhlu pohledu a proto si tyto bytosti - zdánlivě individualizovaná vědomí (považující se za Já Jsem to či ono) neuvědomují, že je vše jen iluze - Maya, kterou se tato vědomí (jenž jsou ve skutečnosti nedílnou součástí celku zvané Absolutna) v zápalu hry svých tvořivých osobních a kolektivních představ - vizí rozhodli považovat za skutečnost a ne za pouhý sen.

Více o hologramu Univerza najdete na: www.trefy.cz/vesmirjakohologram
Více o podstatě tvoření najdete na: www.trefy.cz/vesmirneperpetummobile
Více o světelné podstatě bytí a její mentální projekci najdete na: www.trefy.cz/MAKROmikrokosmos

D O D A T E K

 

Naprosto vše je nejdříve vymyšleno a zkonstruováno v mentálních - éterických světech a teprve pak tyto vize (pokud tedy ty které představy obdrží dostatečné množství energie) probíhají i v tzv. hmotném světě jako události. Pohyb těchto, naším vědomím stvořených, jednotlivých obrázků, aktivovaných vůlí a touhou, jenž vytváří vzájemně na sebe působící gravitační pole (tvořící energetické Jin/Jang šroubovice, které jsou základem stavby veškeré tzv. hmoty) následně vytváří ZDÁNÍ plynoucího času. To znamená, že mentální aktivitou nejdříve vymýšlíme vize - jednotlivé obrázky (ze kterých se odvíjí situace) a teprve pokud se v nich vytvoří dostatečně silná gravitační pole (díky dostatečně silné vůli či touze), se tyto vize MOHOU (při snížení své frekvence - vibrace) projevit v tomto našem hmotném světě jako probíhající a na sebe navazující události.

Z vyššího, energetického - mentálního hlediska však čas neexistuje, neboť vše je založeno a složeno z myšlenkových forem, čili z energie světla - Vědomí a to ŽÁDNÉMU času nepodléhá, neboť nemůže ani stárnout ani umírat! Duchovní energie, čili vědomí zkrátka a dobře jen JE, existuje, přičemž jeho aktivní část něco neustále tvoří (čímž vytváří světlo), avšak ve stále PŘÍTOMNÉM, ale PRUBĚŽNÉM a neustále proměnlivém NYNÍ. To znamená, že to co se dříve již odehrálo, tak proběhlo v dřívějším NYNÍ a to co se teprve někdy v budoucnu odehraje, tak proběhne taktéž v budoucím NYNÍ.

 

Pro lepší vysvětlení si představte veškeré časoprostory, co kdy kde existovaly a události, co v nich probíhaly a probíhají jako holografické nahrávky uložené v tvořivém, čili živém Vědomí tvořící světlo nejrůznějších frekvencí - charakterů, kde je zaznamenán nejen zvuk a obraz, ale i veškeré emoce a myšlenkové pochody toho, co tam kdy existovalo a existuje. Pak si představte, že se na nahrávku nějakého vybraného časoprostoru díváte jakoby odněkud ze shora a zjistíte, že tam ve Vašem konkrétním NYNÍ vidíte současně vše co se tam kdy kde odehrálo a odehrává a to od jeho počátku - minulosti, až po jeho konec - budoucnost. Navíc, pokud jste v něm existovali i Vy, tak tam uvidíte jak své minulé Já Jsem, tak i své budoucí Já Jsem (co a čím jste v té době byli a do čeho jste se během Vašich životů propracovali) a to vše opět uvidíte ve Vašem současném nyní.

 

Čili kterákoliv již PROBĚHLÁ minulost, současnost a i budoucnost nějaké osobní či časoprostorové události stále existuje v paměti energie VĚDOMÍ současného NYNÍ jako ŽIVÁ, světelná - holografická nahrávka. Jelikož se ale změnou jednotlivého a kolektivního rozhodování mění osobní a kolektivní události, tak nelze zamezit tomu, aby nové - jiné myšlenkové pochody nevytvářely jiné události a vývoj se tak nezačal neubírat jiným směrem než ten s těmi původními událostmi, které již proběhly. To znamená, že lze vstupovat do jakéhokoliv časového úseku již odehraných událostí a to v kterémkoliv časovém úseku, tedy i do budoucností, které již proběhly, nebo do pravděpodobných událostí - budoucností, které byly již vymyšleny - naplánovány, ale ještě neproběhly jako probíhající na sebe navazující události ve světech, ve kterých díky návaznosti jednoho děje na druhý existuje zdání plynoucího času.

 

Z toho také vyplývá, že vývoj nových událostí nelze nikdy udržet shodný s tím, který již někdy předtím, za určitých a specifických podmínek předešlého rozhodování proběhl. Čili, v Univerzu - v jeho energii VÉDOMÍ je vše v neustálém procesu přetváření jednoho stvoření a událostí v jiné, čímž se bytosti (individualizované entity - jiskry VŠE-Vědomí na cestě sebe poznání) neustále zdokonalují až dospějí do bodu, že je tato hra nekonečného tvoření natolik omrzí, že opět splynou s Univerzálním Vše-Vědomím avšak jen do té doby, než je nějaká nová touha či vůle (svou gravitační silou jenž vytváří) nekatapultuje na frekvenčně - emočně odpovídající hrací pole, kde se mohou opět do omrzení tvořivě vyblbnout.

 

Události TOHOTO časoprostoru již PROBĚHLÉ (a to jak ty minulé, tak i ty v blízkém budoucnu) byly natolik disharmonické a destruktivní, že se tato pozemšťany vytvořená disharmonie začala šířit i do jiných světů - časoprostorů . Z  tohoto důvodu se mnoho bytostí z nejrůznějších světů rozhodlo fyzicky inkarnovat do tohoto časoprostoru, avšak zpětně v čase, aby svou vyšší úrovní osobního vědomí podstatně změnili smýšlení pozemského obyvatelstva. (Jestliže jste dočetli až sem, je velice pravděpodobné, že jste jedni z těchto vesmírných či hvězdných bytostí). Tím se vědomí pozemšťanů postupně (za x generací) začalo na podvědomé úrovni Bytí měnit natolik, že se křivka Nostradamova proroctví následně začala stále více odklánět od jeho předpovědí, tedy od těch událostí, které v této původní realitě již proběhly a proto také koncem minulého století již nedošlo OPĚT ke třetí světlové válce, jako se to v té původní, nezměněné realitě skutečně odehrálo.

 

V původní realitě převzalo po 3. světové válce moc několik nejmocnějších, sobeckých a bezohledných korporací, které šly doslova přes mrtvoly a nastolily nad zbytkem obyvatelstva totalitní vládu. Začaly ovládat lidstvo ve všech úrovních života a diktovaly jim naprosto vše a to tím, že zavedly povinné neviditelné tetování obyvatel čárovým kódem, aby je tak mohli mít přes satelitní a jiná čtecí zařízení pod neustálým dozorem. Proto bychom zde neměli strpět ani ten radar, který funguje na frekvenci lidského vědomí, což znamená, že by MOHL podsouvat lidstvu nějaké podprahové zprávy - programy, či cokoliv jiného těmto monstrům podobného, co je schopné udělat z lidí snadno ovladatelné stádo robotů. Takže, pokud tu radar také nechcete, tak si stvořte mentální houbu, utěrku či cokoliv, co Vás napadne, protkejte to zlatým a moudrým vláknem duchovního Vše-Vědomí a začněte MAZAT vše disharmonické a destruktivní. Věřím, že všichni zde víte, že se nic nesmí zneužívat a tak Vám snad ani nemusím zdůrazňovat, že každá akce (disharmonická i harmonická) vytváří zpětné vazby, čili odpovídající reakce, které bezohledné provinilce trestají. Z tohoto důvodu vkládejte do všeho co tvoříte zlaté světlo, obsahující moudrost Univerza.

 

PS: vrácením se do kteréhokoliv bodu již proběhlých událostí máme možnost vytvořit jiné události, čili jiný vývojový směr a tím i novou, daleko více harmonickou budoucnost jak osobních, tak i kolektivních událostí. Jakmile si bytosti toto uvědomí a vezmou na vědomí i to, že jsme jak my, tak i naprosto vše v existenci, ve své podstatě jen tvořivé a nesmrtelné VĚDOMÍ (jenž vytváří své osobité myšlenkové formy obsahující odnož tvořivého Vědomí svého tvůrce) a že se změnou svého smýšlení (čili změnou osobního přesvědčení - víry o tom kým a čím jsme) mohou kdykoliv proměnit do čehokoliv si jen zamanou, tak přestanou mít strach ze VŠECH katastrofických scénářů. Tyto osvícené bytosti totiž ví, že i kdyby je např. sežral nějaký mlsný skřítek, tak že si ze svého vlastního - osobního a nesmrtelného vědomí - myšlenkové matrice (plánu konstrukce své hmotné formy) mohou kdykoliv opět vymyslet a tedy i zkrystalizovat - zhmotnit nové, jiné tělo a to dokonce ještě lepší a dokonalejší než bylo to původní!

 

Takovéto tvoření - zhmotňování myšlenkových forem (tedy i např. zhmotňování svých obydlí) bude po roce 2012 dostupné nejen Sai Babovi (a jiným, jemu podobným babám :-)), ale stále většímu počtu bytostí, avšak jedině těm, kteří se svou vírou - vnitřním přesvědčením zbaví svého (jimi stvořeného) limitování vymezující přesvědčení o tom co je možné a co ne. Tzv. Bůh - Vše-Vědomí Univerza je všemocné právě z toho důvodu, že si své JSEM (to či ono) nevymezilo do úzce specifikovaných možností toho, co je možné a co ne (jako je tomu u člověka), neboť ví, že cokoliv co si dovede představit, to také dovede uskutečnit.

 

Takže kdo se se mnou těší do vyšších a daleko více harmonických dimenzí - světů?! :-) Hodně úspěchů v harmonickém tvoření a v harmonizování tohoto a přilehlých časoprostorů Vám všem přeje Živé Světlo.

 

Davidova hvězda - Merkaba Jin & Jang přijímač & vysílač duchovného vědomí - prasvětla,

ze kterého je v Univerzu naprosto vše zkonstruované.